Ugrás a tartalomhoz

A Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége

1972-ben alakult meg az egykori Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének keretén belül az Irodalmi Szekció. Tagjai 1977-tôl fogva évente találkoznak háromnapos mûhelybeszélgetéseken, ahol verseikrôl, elbeszéléseikrôl értekeznek magyar és német germanistákkal, elôadásokat hallgatnak és vitatkoznak mûhelyproblémákról, a kisebbségi írók küldetésérôl. A mûhelymunka eredményeit a olvasóközönség a Neue Zeitung hetilapban, az 1984 óta évente egyszer megjelenő Signale mellékletben és a Deutscher Kalender évkönyvben élvezheti. 1976 és 1990 között – túlnyomórészt a Budapesti Tankönyvkiadó Nemzetiségi Szerkesztôsége gondozásában – 21 magyarországi német antológia és egyéni kötet jelent meg.

„A magyarországi német irodalom és nemzetközi környezete” címû nemzetközi konferencián 1990 júniusában a történelmi pécsváradi vár falai között alakult meg a Magyarországi Német Írók Szövetsége. Az egyesület 1992 februárjában nyitott a képzômûvészek felé. Azóta viseli a Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler – rövidítve: VUdAK) – elnevezést.

A szövetség céljai:

– Az irodalom és mûvészet támogatása révén erôsíteni a magyarországi németség identitástudatát;

– A német nyelvû írásosság, a Kárpát-medence irodalmi és mûvészeti hagyományainak megismerése, dokumentálása és publikálása; – A magyarországi németség múltjának, jelenének és jövőjének irodalmi, művészi eszközökkel történô feldolgozása;

– Együttmûködés a német nyelvterületen mûködô ill. a német kisebbségek írói és mûvészeti szövetségeivel.

A dortmundi Rheinisch-Westfälische Auslandsgesellschaft 1990-ben adta ki az elsô magyarországi német antológiát német nyelvterületen „Bekentnisse eines Birkenbaumes” címmel. Elôszavát Göncz Árpád magyar és Richard von Weizsäcker német államfôk írták. 1991-ben jelent meg az „Auslandsdeutsche Literatur der Gegenwart” sorozatban az Olms Kiadó gondozásában a „Das Zweiglein” című kötet, mely a háború után született fiatal írók műveit tartalmazza. Ugyanebben az évben jelent meg a müncheni Südostdeutsches Kulturwerk-kel együttműködésben a „Die ungarndeutsche Literatur der siebziger und achtziger Jahre” címû dokumentáció, mely betekintést nyújt abba az irodalomba, amely – más kisebbségi irodalmakhoz hasonlóan – szigorú esztétikai elvek szerint talán szerény, a népcsoport sorsa szempontjából azonban nem elhanyagolható. A dokumentációt követô bibliográfia valamennyi olyan munkát felöleli, mely a hetvenes, nyolcvanas években irodalmi igényeséggel német nyelven született Magyarországon. A bibliográfia ezek kritikai fogadtatását is tartalmazza.

A szövetség 1990-ben tagja lett a „Bundesverband Deutscher Autoren”-nek. Ez a berlini székhelyû szövetség a szellemi értékek nyugat és kelet közötti cseréjét ápolta, ez létfontosságú volt íróink számára, hogy a sajátos „gettó szituációból” kitörhessenek. E kulturális csere jegyében alakult ki kitûnô kapcsolat az esslingeni „Künstlergilde”-vel. A Künstlergildét a 2. világháború után Németországba kitelepített német művészek – írók, képzômûvészek alapították. 2000-ig felolvasó-körutak, közös kiállítások, katalógusok jelezték az együttmûködés sikerét.

1992 óta a „VUdAK-Bücher” sorozatban jelennek meg irodalmi és képzômûvészeti kötetek. A Südostddeutsches Kulturwerk-kel közösen válogatást adtunk ki Andreas Latzko mûveibôl „Der Doppelpatriot” címmel. Ez utóbbi kiadvány szövetségünknek azt az alapszabályban megfogalmazott törekvését jelzi, mely szerint a Kárpát-medence német nyelvű irodalmi örökséget tegyük közkinccsé. 2009-ben jelent meg Seitensprünge címmel a Folio Verlag kiadásában egy közös antológia belgiumi német, dél-tiroli és magyarországi német szerzôk írásaival.

A Millecentenárium alkalmából 1996-ban 300 számozott példányban adtuk ki Robert König „Dort drunt an der Donau” címû 22 eredeti grafikát tartalmazó gyûjteményét, mely, egy dokumentumokat tartalmazó kísérôfüzettel kiegészítve, illusztrálja a magyarországi németek történetét. Szintén ez alkalomból államelnökünk és a Német Szövetségi Köztársaság akkori budapesti nagykövetének védnöksége alatt e grafikákból álló kiállítás-sorozatot indítottunk Stuttgart, Szekszárd, Bóly, Sopron, Budapest és Pécs állomásokkal.

Szövetségünknek 45 tagja van, akik az irodalmi, vagy a képzômûvészeti szekcióban ténykednek. A fontosabb kérdéseket az évente megtartott közgyûlésen vitatjuk meg; ez a közgyûlés egy háromnapos mûhelybeszélgetéshez kapcsolódik, melyet minden évben más községben/városban tartunk.

Képzômûvészeti Szekció elnöke Ákos Matzon festô, az Irodalmi Szekció elnöke Becker Robert író-újságíró. A tisztségviselôk társadalmi munkában dolgoznak.

Johann Schuth
1. elnök

VUdAK – Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler
Magyarországi Német Irók és Mûvészek Szövetsége